(036) 535 38 57 info@thuisenzn.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Thuis & Zn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Thuis & Zn gevestigd aan de Monitorweg 50, 1322 BJ te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 39067707;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Thuis & Zn goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Thuis & Zn een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Thuis & Zn en de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Thuis & Zn en de opdrachtgever waarop Thuis & Zn deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Thuis & Zn, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Thuis & Zn en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Thuis & Zn gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Thuis & Zn daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Thuis & Zn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Thuis & Zn niet.
3.7 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Thuis & Zn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thuis & Zn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Thuis & Zn is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thuis & Zn zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Thuis & Zn de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes, zaken en faciliteiten waarvan Thuis & Zn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Thuis & Zn tijdig, dat wil zeggen voordat er door Thuis & Zn begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen (zoals precariorechten), ontheffingen, toewijzingen, etc.
6.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Thuis & Zn onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.4 De opdrachtgever dient Thuis & Zn op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
6.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Thuis & Zn of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Thuis & Zn uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
6.6 Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Thuis & Zn in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de opdrachtgevers jegens Thuis & Zn aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
6.7 Thuis & Zn gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.8 De opdrachtgever vrijwaart Thuis & Zn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.9 De opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos aan Thuis & Zn ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het
object is het Thuis & Zn toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
6.10 De opdrachtgever staat Thuis & Zn toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 7 Prijswijzigingen
Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
a. Thuis & Zn alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Thuis & Zn rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 8 Annulering
In het geval dat de opdrachtgever een aan Thuis & Zn gegeven opdracht annuleert, zal de opdrachtgever alle reeds door Thuis & Zn in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

Artikel 9 (Op)leveringstermijn
9.1 De door Thuis & Zn opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van (op)levering overschreden wordt, kan daarvan aan Thuis & Zn slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Thuis & Zn ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.4 De opdrachtgever is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de opdrachtgever hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

Artikel 10 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Thuis & Zn aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
11.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Thuis & Zn de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Thuis & Zn op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door Thuis & Zn geleverde producten blijven eigendom van Thuis & Zn totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Thuis & Zn gesloten overeenkomst is nagekomen.
12.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Thuis & Zn zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.4 Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke is en Thuis & Zn deswege de geleverde producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over de geleverde producten dienen door de opdrachtgever direct aan Thuis & Zn kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thuis & Zn in staat is adequaat te reageren.
13.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Thuis & Zn de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Thuis & Zn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
13.4 Op geleverde producten is Thuis & Zn nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Thuis & Zn verstrekte garantie.
13.5 Klachten over geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien de klacht het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring
14.1 Thuis & Zn kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2 Thuis & Zn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen dan wel gebreken, die reeds voor de aanvang van de werkzaamheden aanwezig waren, aan zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever. Thuis & Zn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken.
14.3 Thuis & Zn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Thuis & Zn is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Thuis & Zn kenbaar behoorde te zijn.
14.4 Thuis & Zn is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
14.5 In geen geval is Thuis & Zn aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
14.6 Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Thuis & Zn geleverde product, sluit Thuis & Zn iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.
14.7 Thuis & Zn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Thuis & Zn in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.8 Indien de opdrachtgever materialen of gereedschappen van Thuis & Zn, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Thuis & Zn het recht dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
14.9 Thuis & Zn kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.
14.10 Thuis & Zn aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
14.11 Thuis & Zn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.12 Indien Thuis & Zn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Thuis & Zn beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Thuis & Zn gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Thuis & Zn beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.13 Alle aanspraken jegens Thuis & Zn die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Thuis & Zn zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 Thuis & Zn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.2 Voorts is Thuis & Zn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Thuis & Zn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Thuis & Zn omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
15.4 Thuis & Zn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Thuis & Zn liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Thuis & Zn door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Thuis & Zn of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Thuis & Zn of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Thuis & Zn niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Thuis & Zn als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.3 Voor zover Thuis & Zn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thuis & Zn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Thuis & Zn gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Thuis & Zn zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Thuis & Zn niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
18.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Thuis & Zn aan de opdrachtgever verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Thuis & Zn. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
18.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Thuis & Zn wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Thuis & Zn onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Thuis & Zn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Thuis & Zn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Thuis & Zn gevestigd is. Indien Thuis & Zn een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.